Expertisecentrum Kinderen en Adolescenten Nieuw in Nederland

Werkwijze

Wanneer u advies vraagt of een signalering indient bij EKANN, nemen wij contact met u op. Wij werken uitsluitend met geanonimiseerde data. De naam en geboortedatum van het kind worden niet vermeld. Vervolgens bespreekt u de adviesvraag of signalering telefonisch met een EKANN-arts. Anoniem advies vragen of signaleren kan zonder toestemming. In sommige gevallen is het wel belangrijk dat het kind en/of diens ouders of verzorgers toestemming geven voor een adviesverzoek bij EKANN. Dit kan (in sommige gevallen) ook achteraf, stel dat een kind ongewild uit beeld is geraakt. De toestemming dient altijd genoteerd te worden in het dossier.

Heeft u vragen over privacy, het beroepsgeheim en hoe EKANN hiermee omgaat? Lees hier meer over in het Privacy document Advies en Signalering

Wat kan EKANN voor u doen bij een adviesvraag?

Wat kan EKANN voor u betekenen wanneer u advies vraagt over een casus? In het EKANN advies wordt de logistiek van zorg en relevante gezondheidsrisico’s voor de casus beschreven. Daarnaast kan EKANN ondersteunen door u in contact te brengen met relevante stakeholders of experts in het kader van het welzijn en de zorg van het vluchtelingenkind.

Enkele voorbeelden van EKANN adviezen zijn:

  • Advies over de juridische kaders waar een kind zich in bevindt (inclusief informatie over financiering van zorg).
  • Advies over de noodzaak voor (screenend) aanvullend onderzoek op basis van de beschikbare evidence over gezondheidsrisico’s in de regio van herkomst.
  • Advies over mogelijkheden om een kind te laten verblijven op een AZC in de buurt van een (bepaald) ziekenhuis op medische gronden (niet-overplaatsen verzoek).
  • Contact met bijvoorbeeld een jurist indien relevant voor het welzijn van het kind.
  • Advies over hoe de toegankelijkheid en continuïteit van zorg gewaarborgd kan worden voor een vluchtelingenkind met (complexe) zorgbehoeften.
  • Ook kan EKANN ondersteunen wanneer een vluchtelingenkind met een zorgbehoefte ongewild uit beeld is geraakt door een overplaatsing.  
EKANN geeft een advies gebaseerd op de gegevens die zijn besproken tussen de adviesvrager en de EKANN-arts. De verantwoordelijkheid voor de patiënt blijft bij de adviesvrager. EKANN stelt een adviesbrief op die in het dossier van de patiënt opgenomen dient te worden. 

Wat kan EKANN doen met een signalering?

Het signaleren van knelpunten binnen de zorg voor vluchtelingenkinderen stelt EKANN in staat om een beeld te krijgen van waar de uitdagingen liggen en wat hiervan de consequenties (kunnen) zijn voor deze kwetsbare groep. Er zijn aanwijzingen voor significante knelpunten op basis van meldingen die in het verleden zijn gedaan bij het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde door kinderartsen1. 

Op basis van de signaleringen kan EKANN bovendien in samenwerking met stakeholders gericht onderzoek opzetten naar de zorg voor vluchtelingenkinderen en multidisciplinaire oplossingen formuleren. 

Baauw, Albertine, e.a. ‘Pediatrician-experienced barriers in the medical care for refugee children in the Netherlands’. Eur J Pediatr, 2018